Om Forsyningen

Som et led i den store udvikling fjernvarmesektoren oplever i disse år, har Uldum og Rask Mølle  Varmeværker valgt at fusionere pr. 1. januar 2024. Det blev vedtaget af andelshaverne i de 2 varmeværker med meget overbevisende flertal, ved ekstraordinære generalforsamlinger den 5. oktober 2023. Således er det nye fælles forsyningsværk for de 2 byer en realitet med navnet   Rask Mølle Uldum Forsyning A.m.b.a.

 

Sammenlægningen sker som et naturligt følge af det mangeårige samarbejde mellem Rask Mølle og Uldum Varmeværker.

I 2012 blev der anlagt en transmissionsledning imellem byerne, efter at lovgivningen åbnede op for at man måtte forsyne et naturgasværk med overskudsvarme fra et flisfyret varmeværk. Derved kunne Uldum Varmeværk, som er flis fyret, og som i perioder havde overskudsvarme, sende dette overskud til Rask Mølle. Dermed kunne Rask Mølle Varmeværk minimere gasforbruget og mindske afhængigheden af gas samt drage fordel af de stabile flis-priser.

Det blev samtidig begyndelsen for et tæt samarbejde imellem de 2 værker, I første omgang med fælles vagtordning, siden med fælles administration og samtidig tættere samarbejde bestyrelserne imellem.

 

Da Energistyrelsen for et par år siden opfordrede mindre forsyningsenheder til at gå sammen, og varmeværker generelt til at gøre sig mindre afhængig af gas, begyndte de 2 varmeværker at kigge på alternative muligheder for varmeforsyning og et endnu tættere samarbejde imellem de 2 værker.

Det var en naturlig tanke at kigge på CO2-neutrale varmeproduktioner, med henblik på en grøn profil og fremtidssikring af varmeforsyningen.

Undersøgelserne om det var økonomisk muligt at etablere en El kedel og varmepumper blev sat i gang. Det viste at en El-kedel ville være det bedste valg og den bedste placering for dette var ved Boringvej i Rask Mølle. Anlægget ligger ud til transmissionsledningen mellem Uldum og Rask Mølle, samt forholdsvist tæt på en transformator som kunne levere strøm til el-kedel og  en eventuel varmepumpe.

Derfor faldt valget på løsningen, med en el-kedel og en forholdsvis stor akkumuleringstank.

 

Opførsel af kedelhus og akkumuleringstank blev påbegyndt i foråret 2023, og samtidig begyndte de 2 bestyrelser i hhv. Uldum og Rask Mølle at holde fælles bestyrelsesmøder, med henblik på at finde helt sammen i en sammenlægning af værkerne.

 

Nu hvor sammenlægningen så er en realitet, kan det nye fælles forsyningsselskab bryste sig med at råde over et flisfyr, en gasmotor som både laver strøm og varme, en el-kedel og 3 akkumuleringstanke på hhv. 600, 800 og 2000 m3. Som nødforsyning rådes der over en oliekedel og 2 gaskedler. Det giver værket et stærkt grundlag for hele tiden at kunne vælge den billigste produktionsform og lave nye optimeringer.

Rask Mølle Uldum Forsyning kommer til at levere varme til ca. 1000 andelshavere i Rask Mølle og Uldum. Dertil kommer at der er indgået aftale med Aale Fjernvarme om at levere varme til ca. 200 forbrugere i Aale, samt at hjælpe til med drift og administration.

Rask Mølle Uldum Forsyning vil fortsat stå for drift- og administration for Rask Mølle Uldum Vand, som det har kørt hidtil i Uldum og Rask Mølle Varmeværker.  

 

 

Bestyrelsen i Rask Mølle Uldum Forsyning A.m.b.a.

 

  1. december 2023
//